MENU
Головна » Дошка оголошень (7)

Акціонерам [7]

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"
(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,
що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" відбудуться
«10» березня 2021 року
за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210
Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «10» березня 2021 року за місцем проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «04» березня 2021  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1.    Про обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2.    Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3.    Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4.    Про надання згоди на укладання та підписання Товариством договору поруки між Товариством та МІЖНАРОДНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (надалі – "МФК") на виконання умов кредитного договору (Інвестиційний номер 43241), що буде укладений між МФК та Спільним українсько-великобританським товариством з обмеженою відповідальністю "Нива Переяславщини" (ідентифікаційний код: 25564175) (надалі – "Позичальник"), відповідно до умов якого МФК погодився надати Позичальнику кредит у розмірі 20 000 000,00 доларів США (двадцять мільйонів доларів США) на умовах, визначених в такому кредитному договорі (надалі - "Кредитний договір 2021 року")
5.    Про надання згоди на укладання та підписання Товариством будь-яких листів про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 28 квітня 2015 року (далі - "Кредитний договір 2015 року"), а також надати згоду на надання Товариством будь-яких підтверджень за відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2015 року, у разі необхідності;
6.    Про надання згоди на укладання та підписання Товариством будь-яких листів про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 11 травня 2018 року (далі - "Кредитний договір 2018 року"), а також надати згоду на надання Товариством будь-яких підтверджень за відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, у разі необхідності;
7.    Про надання згоди на укладення Товариством будь-яких листів про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 24 червня 2020 року (далі - "Кредитний договір 2020 року"), а також надати згоду на надання Товариством будь-яких підтверджень за відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2020 року, у разі необхідності.
8.    Про надання повноважень на укладання та підписання Головою правління Ярощуком О.В. (або іншій належним чином уповноваженій особі) від імені Товариства Договору поруки на виконання умов Кредитного договору 2021 року; а також у разі необхідності на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких листів про внесення змін до Кредитного договору 2015 року, будь-яких листів  про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, будь-яких листів про внесення змін до Кредитного договору 2020 року, а також на укладення та підписання будь-яких договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2015 року, відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2018 року та відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2020 року, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для укладення та виконання відповідних листів про внесення змін до Кредитного договору 2015 року, відповідних листів про внесення змін до Кредитного договору 2018 року та відповідних листів про внесення змін до Кредитного договору 2020 року, включаючи, але не обмежуючись наданням від імені Товариства будь-яких підтверджень за відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2015 року, відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2018 року та відповідними листами про внесення змін до Кредитного договору 2020 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua
Загальна кількість акцій становить  93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Загальна кількість голосуючих акцій становить 90633174 штук.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови правління за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.;
Член Лічильної комісії –  Демків Б.М.;
Член Лічильної комісії -   Вересоцька В.І.
 

Акціонерам | Переглядів: 238 | Дата: 16.03.2021

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"


(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,
що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" відбудуться
«05» серпня 2020 року
за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210
Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «05» серпня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «30» липня 2020  р.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):


Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
Про схвалення укладених Товариством Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору від 28 квітня 2015 року, та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору від 11 травня 2018 року


Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua


Загальна кількість акцій становить  93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.


Загальна кількість голосуючих акцій становить 90633174 штук.


Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови правління за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.


Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:


- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.


Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.


Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.


Проекти рішень з питань порядку денного:


Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.;
Член Лічильної комісії –  Демків Б.М.;
Член Лічильної комісії -   Вересоцька В.І.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів – Павлюк О.М.
Секретар зборів – Довголап Л.М.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  – до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.
Питання 4:
4.1 Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством з МІЖНАРОДНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (надалі – «МФК») договору поруки на виконання умов Кредитного договору від 24 червня 2020 року (Інвестиційний номер 44245) (надалі – «Кредитний договір 2020 року»), укладеного між МФК та Спільним українсько-великобританським товариством з обмеженою відповідальністю "Нива Переяславщини" (ідентифікаційний код: 25564175) (надалі – «Позичальник»), відповідно до умов якого МФК погодилася надати Позичальнику кредит у розмірі 20 000 000,00 доларів США (двадцять мільйонів доларів США) на умовах, визначених в Кредитному договорі 2020 року (далі – «Договір поруки»).
4.2. Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством Третього листа про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 28 квітня 2015 року (далі - «Кредитний договір 2015 року»);
4.3. Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством Першого листа про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 11 травня 2018 року (далі - «Кредитний договір 2018 року»).
4.4. Схвалити укладення та підписання Головою правління Ярощуком О.В. від імені Товариства Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, а також схвалити вчинення Головою правління Ярощуком О.В. будь-яких дій у зв'язку з укладенням та виконанням Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, включаючи, але не обмежуючись наданням від імені Товариства будь-яких підтверджень за Договором поруки, Третім листом про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першим листом про внесення змін до Кредитного договору 2018 року.

Акціонерам | Переглядів: 245 | Дата: 02.03.2021

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" відбудуться «16» квітня 2020 року

за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 10-00 до 10-45 год. «16» квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «10» квітня 2020 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

10. Про припинення повноважень та призначення членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua

Загальна кількість акцій становить 93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 90633174 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2(кабінет №210) з 10 до 16 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.; Член Лічильної комісії – Шахворостов О.В.; Член Лічильної комісії - Вересоцька В.І.

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі: Голова зборів – Павлюк О.М. Секретар зборів – Довголап Л.М.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування; - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

Акціонерам | Переглядів: 359 | Дата: 01.07.2020

Приватне акціонерне товариство "Переяславський Експерементальний комбінат хлібопродуктів"

(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2

повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський ЕКХП"відбудуться

«04» квітня 2019 року

за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №2

Початок зборів об 9годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 8-00 до 8-45 год. «04» квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «29» березня 2019 р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 10. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства "Переяславський ЕКХП" в новій редакції.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua

Загальна кількість акційстановить 93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акційстановить 90633174 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2(кабінет №2) з 10 до 16 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборахакціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський ЕКХП" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Фокшей В.В.;

Члени Лічильної комісії – Шахворостов О.В.;

Член Лічильної комісії - Вересоцька В. І;

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Павлюк О.М.

Секретар зборів – Довголап Л.М.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Акціонерам | Переглядів: 330 | Дата: 17.03.2020

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»(далі – Товариство) місцезнаходження якого:08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 12 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12 квітня 2018року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 05квітня 2018року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект Порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9.  
Акціонерам | Переглядів: 403 | Дата: 28.02.2019

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – Товариство) місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 07 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 07 квітня 2017 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 03 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Акціонерам | Переглядів: 427 | Дата: 03.03.2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 15 квітня 2016 р. о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб., № 2,
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 15 квітня 2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцевим часом.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «11» квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 8. Внесення змін до Статуту ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 9. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 11. Внесення змін до «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.

 

Додаткова інформація
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).


Найменування показника

                            Період

 

Звітний
(2015р.)

Попередній
(2014р.)

Усього активів

247687

87402

Основні засоби

70906

73256

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

138564

1511

Сумарна дебіторська заборгованість

32177

4044

Грошові кошти та їх еквіваленти

117

61

Нерозподілений прибуток

12992

9608

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

23334

23334

Довгострокові зобов`язання

 

374

Поточні зобов`язання

211361

54086

Чистий прибуток (збиток)

-3689

-24299

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93334048

93334048

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

118

152

 Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Переяславський ЕКХП» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2 ( каб.№ 2) щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04567) 2-81-67, а в день проведення зборів – в місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ярощук Олександр Васильович.

                                                                     Наглядова рада ПАТ «Переяславський ЕКХП»

Акціонерам | Переглядів: 463 | Дата: 16.02.2017

uCoz