MENU
Головна » Дошка оголошень (3)

Акціонерам [3]

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»(далі – Товариство) місцезнаходження якого:08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 12 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12 квітня 2018року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 05квітня 2018року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект Порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9.  
Акціонерам | Переглядів: 88 | Дата: 28.02.2019

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – Товариство) місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 07 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 07 квітня 2017 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 00 хв.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 03 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Акціонерам | Переглядів: 110 | Дата: 03.03.2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 15 квітня 2016 р. о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб., № 2,
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 15 квітня 2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцевим часом.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «11» квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 8. Внесення змін до Статуту ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 9. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 11. Внесення змін до «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.

 

Додаткова інформація
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).


Найменування показника

                            Період

 

Звітний
(2015р.)

Попередній
(2014р.)

Усього активів

247687

87402

Основні засоби

70906

73256

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

138564

1511

Сумарна дебіторська заборгованість

32177

4044

Грошові кошти та їх еквіваленти

117

61

Нерозподілений прибуток

12992

9608

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

23334

23334

Довгострокові зобов`язання

 

374

Поточні зобов`язання

211361

54086

Чистий прибуток (збиток)

-3689

-24299

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93334048

93334048

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

118

152

 Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Переяславський ЕКХП» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2 ( каб.№ 2) щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04567) 2-81-67, а в день проведення зборів – в місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ярощук Олександр Васильович.

                                                                     Наглядова рада ПАТ «Переяславський ЕКХП»

Акціонерам | Переглядів: 137 | Дата: 16.02.2017

uCoz