MENU
  • ...

    .

    14.01.2013
  • ...

    .

    23.10.2013

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"


(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,
про додаткові питання, що вносяться до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів", які відбудуться
«22» квітня 2021 року
за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210
Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Перелік додаткових питань, що виносяться на голосування (додаткові питання до проекту порядку денного):

12. Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції.


Проекти рішень з додаткових питань порядку денного:

Питання 12:
12.1.  Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції.
12.2. Доручити підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції  Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів.
12.3.    Надати повноваження на здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції Демківу Богдану Мирославовичу.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"


(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" відбудуться
«22» квітня 2021 року
за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210
Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «22» квітня 2021 року за місцем проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «16» квітня 2021  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1.    Про обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2.    Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3.    Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4.    Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.    Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6.    Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7.    Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2020 р.
8.    Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
9.    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
10.    Про припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради  Товариства.
11.    Про прийняття рішення, щодо списання невиплачених дивідендів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua
Загальна кількість акцій становить  93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Загальна кількість голосуючих акцій становить 90633174 штуки.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови правління  за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:


Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.;
Член Лічильної комісії –  Демків Б.М.;
Член Лічильної комісії -   Вересоцька В.І.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів – Павлюк О.М. 
Секретар зборів – Довголап Л.М.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  – до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.
Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Питання 5:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Питання 6:
6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Питання 7:
7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2020 р.
Питання 8:
8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.
8.2. Чистий  прибуток Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим.
Питання 9:
9.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2021 – 2022 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярощуку Олександру Васильовичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов`язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки. Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 950 000 000 грн. (дев’ятсот п’ятдесят мільйонів) гривень.
Питання 10:
10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради  Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в зв’язку з закінченням терміну, на який було їх було призначено.
10.2. Призначити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в наступному складі: Голова Наглядової ради -  Лесь Василь Михайлович; члени Наглядової ради – Довга Лариса Віталіївна,  Павлюк Олександр Михайлович, Шакель Віталій, Єршова Олена Володимирівна.
Питання 11:
11.1. У зв’язку з закінченням позовної давності, термін якої становить 3 (три) роки, прийняти рішення про списання невиплачених дивідендів, сума яких становить 83062,82 грн., як безнадійної кредиторської заборгованості та включити їх до складу доходів Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) за 2020 рік

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

92005

91839

Основні засоби (за залишковою вартістю)

67319

62239

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11203

11937

Гроші та їх еквіваленти

5

69

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

22239

22186

Власний капітал

45573

45520

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

23334

23334

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

46432

46319

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

53

(533)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93334048

93334048

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-

-

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

uCoz