MENU
Головна » Дошка оголошень » Акціонерам

Річні загальні збори 2016
Інформація | 16.02.2017, 17:03

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» місцезнаходження якого: 08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 15 квітня 2016 р. о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб., № 2,
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 15 квітня 2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцевим часом.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «11» квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
 8. Внесення змін до Статуту ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 9. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.
 11. Внесення змін до «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів ПАТ «Переяславський ЕКХП» та викладення його в новій редакції.

 

Додаткова інформація
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).


Найменування показника

                            Період

 

Звітний
(2015р.)

Попередній
(2014р.)

Усього активів

247687

87402

Основні засоби

70906

73256

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

138564

1511

Сумарна дебіторська заборгованість

32177

4044

Грошові кошти та їх еквіваленти

117

61

Нерозподілений прибуток

12992

9608

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

23334

23334

Довгострокові зобов`язання

 

374

Поточні зобов`язання

211361

54086

Чистий прибуток (збиток)

-3689

-24299

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93334048

93334048

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

118

152

 Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Переяславський ЕКХП» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2 ( каб.№ 2) щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04567) 2-81-67, а в день проведення зборів – в місці їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ярощук Олександр Васильович.

                                                                     Наглядова рада ПАТ «Переяславський ЕКХП»

Додав: izarnitsyn | Контактна особа: Наглядова рада E
Переглядів: 115 | Рейтинг: 0.0/0

uCoz