MENU
Головна » Дошка оголошень » Акціонерам

Позачергові загальні збори акціонерів 2020
Інформація | 02.03.2021, 11:27

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"


(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,
що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" відбудуться
«05» серпня 2020 року
за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, каб. №210
Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «05» серпня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.
Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «30» липня 2020  р.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):


Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
Про схвалення укладених Товариством Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору від 28 квітня 2015 року, та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору від 11 травня 2018 року


Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.pekhp.com.ua


Загальна кількість акцій становить  93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.


Загальна кількість голосуючих акцій становить 90633174 штук.


Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті  Голови правління за адресою: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2  з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління - Ярощук О.В. Телефон для довідок: (04567) 2-81-67.


Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:


- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.


Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.


Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.


Проекти рішень з питань порядку денного:


Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.;
Член Лічильної комісії –  Демків Б.М.;
Член Лічильної комісії -   Вересоцька В.І.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів – Павлюк О.М.
Секретар зборів – Довголап Л.М.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  – до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.
Питання 4:
4.1 Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством з МІЖНАРОДНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (надалі – «МФК») договору поруки на виконання умов Кредитного договору від 24 червня 2020 року (Інвестиційний номер 44245) (надалі – «Кредитний договір 2020 року»), укладеного між МФК та Спільним українсько-великобританським товариством з обмеженою відповідальністю "Нива Переяславщини" (ідентифікаційний код: 25564175) (надалі – «Позичальник»), відповідно до умов якого МФК погодилася надати Позичальнику кредит у розмірі 20 000 000,00 доларів США (двадцять мільйонів доларів США) на умовах, визначених в Кредитному договорі 2020 року (далі – «Договір поруки»).
4.2. Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством Третього листа про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 28 квітня 2015 року (далі - «Кредитний договір 2015 року»);
4.3. Відповідно до вимог та в порядку, передбаченому у ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладення та підписання Товариством Першого листа про внесення змін до Кредитного договору, початково укладеного між МФК та Позичальником 11 травня 2018 року (далі - «Кредитний договір 2018 року»).
4.4. Схвалити укладення та підписання Головою правління Ярощуком О.В. від імені Товариства Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, а також схвалити вчинення Головою правління Ярощуком О.В. будь-яких дій у зв'язку з укладенням та виконанням Договору поруки, Третього листа про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першого листа про внесення змін до Кредитного договору 2018 року, включаючи, але не обмежуючись наданням від імені Товариства будь-яких підтверджень за Договором поруки, Третім листом про внесення змін до Кредитного договору 2015 року та Першим листом про внесення змін до Кредитного договору 2018 року.

Додав: izarnitsyn |
Переглядів: 11 | Рейтинг: 0.0/0

uCoz