MENU
Головна » Файли » Мої файли

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
[ Викачати з сервера (58.0 Kb) ] 16.04.2018, 14:22

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ

00951787

3. Місцезнаходження

08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67

5. Електронна поштова адреса

v.zinchenko@niva-sa.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pekhp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв» (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 12.04.2018р. (Протокол № 9 вiд 12.04.2018р.):

- Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лесь Василя Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

- Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Довгої Лариси Вiталiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Довга Лариса Вiталiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0000086%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

- Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Павлюка Олександра Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

- Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Лiпухiна Антона Вiкторовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Лiпухiн Антон Вiкторович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

- Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шакель Вiталiя (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Шакель Вiталiй володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства, яке прийнято 12.04.2018р. (Протокол № 3 вiд 12.04.2018р.):

- Припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Ярощука Олександра Васильовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Ярощук Олександр Васильович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,026%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

- Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Перескокова Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Перескоков Володимир Iванович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

- Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Приходько Вiталiя Васильовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень. Приходько Вiталiй Васильович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 12.04.2018р. (Протокол № 9 вiд 12.04.2018р.):

- Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Лесь Василя Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер СП ТОВ «Нива Переяславщини». Рiшенням Наглядової ради, яке прийнято 12.04.2018р. (Протокол № 3 вiд 12 квiтня 2018 року) Лесь Василя Михайловича обрано Головою Наглядової ради Товариства.

- Обрано на ту саму посаду члена Наглядової Ради Товариства – Довгу Ларису Вiталiївну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Довга Лариса Вiталiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0000086%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Завiдуюча лабораторiєю ПрАТ «Переяславський ЕКХП».

- Обрано на ту саму посаду члена Наглядової Ради Товариства – Павлюка Олександра Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник юридичного вiддiлу СП ТОВ «Нива Переяславщини».

- Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Мисевру Олену Володимирiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Мисевра Олена Володимирiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний спецiалiст вiддiлу ДРАЦС Березанського МУЮ у Київськiй областi (01.05.2012р.-08.05.2015р.); Технiк-технолог очисних споруд ПАТ «Переяславський ЕКХП» (13.05.2015р.-23.08.2016р.); Секретар СП ТОВ «Нива Переяславщини» (25.08.2016р.- 31.05.2015р.); Юрисконсульт СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 01.06.2017р. i по теперiшнiй час).

- Обрано на ту саму посаду члена Наглядової Ради Товариства – Шакель Вiталiя (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Шакель Вiталiй володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор виконавчий з тваринництва СП ТОВ «Нива Переяславщини» (16.06.2011р.-06.11.2016р.); Директор СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 07.11.2016 року i по теперiшнiй час).

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства, яке прийнято 12.04.2018р. (Протокол № 3 вiд 12.04.2018р.):

- Обрано на ту саму посаду Головою Правлiння Товариства - Ярощука Олександра Васильовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Ярощук Олександр Васильович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,026%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «Переяславський ЕКХП».

- Обрано на ту саму посаду Членом Правлiння Товариства – Перескокова Володимира Iвановича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Перескоков Володимир Iванович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ «Переяславський ЕКХП».

- Обрано на посаду Членом Правлiння Товариства – Трохименко Оксану Федорiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Трохименко Оксана Федорiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Технiк-технолог ПАТ «Переяславський ЕКХП» (01.04.2007р.- 27.02.2015 р.); Заступник начальника виробничо-технологiчної лабораторiї ПАТ «Переяславський ЕКХП» (23.06.2016р.-12.09.2016р.); Начальник виробничо-технологiчної лабораторiї ПрАТ «Переяславський ЕКХП» (з 13.09.2016р. i по теперiшнiй час).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2018

(дата)

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 99 | Завантажень: 0

uCoz