MENU
Головна » Файли » Мої файли

Відомості про зміну складу посадових осіб
[ Викачати з сервера (125.9 Kb) ] 21.04.2020, 14:06

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21/04/20/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            08420, Київська обл., село Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00951787

5. Міжміський код та телефон, факс

            0456728167, -

6. Адреса електронної пошти

            vatpekx@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.pekhp.com.ua

21.04.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2020

припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Барабаш Віталій Миколайович

-

0,000003

Зміст інформації:

Голови Ревізійної Комісії Барабаша Віталія Миколайовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями Товариства в розмiрi 0,000003 % вiд розмiру статутного капiталу Товариства . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Повноваження припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2020 року (протокол № 16/04/20). Пiдстава прийняття цього рiшення: закінчення терміну повноважень посадової особи.

16.04.2020

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Остапенко Олександр Петрович

-

0

Зміст інформації:

Члена Ревізійної Комісії Остапенка Олександра Петровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями Товариства в розмiрi 0 % вiд розмiру статутного капiталу Товариства . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Повноваження припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2020 року (протокол № 16/04/20). Пiдстава прийняття цього рiшення: закінчення терміну повноважень посадової особи.

16.04.2020

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Довголап Любов Михайлівна

-

0

Зміст інформації:

Члена Ревізійної Комісії Довголап Любов Михайлівни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями Товариства в розмiрi 0 % вiд розмiру статутного капiталу Товариства . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Повноваження припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2020 року (протокол № 16/04/20). Пiдстава прийняття цього рiшення: закінчення терміну повноважень посадової особи.

16.04.2020

призначено

Голова Ревізійної комісії

Барабаш Віталій Миколайович

-

0,000003

Зміст інформації:

Голову Ревізійної Товариства Барабаша Віталія Миколайовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями товариства в розмiрi 0,000003 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Переяславський ЕКХП". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2020 року. Пiдстава данного рiшення - припинення повноважень попереднього складу ревізійної комісії Товариства

16.04.2020

призначено

Член Ревізійної комісії

Остапенко Олександр Петрович

-

0

Зміст інформації:

Члена Ревізійної комісії Остапенка Олексанра Петровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями товариства в розмiрi 0,0 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Член Ревізійної комісії ПрАТ "Переяславський ЕКХП". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2020 року. Пiдстава данного рiшення - припинення повноважень попереднього складу ревізійної комісії Товариства

16.04.2020

призначено

Член Ревізійної комісії

Довголап Любов Михайлівна

-

0

Зміст інформації:

Члена Ревізійної комісії Довголап Любов Михайлівну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 16.04.2020 р.(дата вчинення дiї 16.04.2020). Володiє акцiями товариства в розмiрi 0,0 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Член Ревізійної комісії ПрАТ "Переяславський ЕКХП". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2020 року. Пiдстава данного рiшення - припинення повноважень попереднього складу ревізійної комісії Товариства

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 36 | Завантажень: 1

uCoz