MENU
Головна » Файли » Мої файли

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
[ Викачати з сервера (122.0 Kb) ] 16.04.2018, 14:27

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ

00951787

3. Місцезнаходження

08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67

5. Електронна поштова адреса

v.zinchenko@niva-sa.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pekhp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 12.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Переяславський ЕКХП» (Протокол №9 вiд 12.04.2018 р.). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочин на iпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштiв та реалiзацiї планiв для здiйснення господарської дiяльностi Товариства; укладення договорiв купiвлi-продажу основних засобiв (обладнання) пов`язаних з реалiзацiєю перспективних планiв Товариства; укладення договорiв поруки.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 89 041 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 561,54%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 90 633 174 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 90 534 101 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 90 534 101 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2018

(дата)

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 86 | Завантажень: 0

uCoz