MENU
Головна » Файли » Мої файли

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
[ Викачати з сервера (302.4 Kb) ] 13.04.2017, 13:16

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ

00951787

3. Місцезнаходження

08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Переяславське, вул. Привокзальна, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс

(04567) 2-81-67 (04567) 2-81-67

5. Електронна поштова адреса

v.zinchenko@niva-sa.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pekhp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Переяславський експериментальний комбiнат хлiбопродуктiв» (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Лесь Василя Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Довгої Лариси Вiталiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Довга Лариса Вiталiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0001%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Павлюка Олександра Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Єрошенко Юрiя Анатолiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Єрошенко Юрiй Анатолiйович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0259%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сукача Вiктора Володимировича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Сукач Вiктор Володимирович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Барабаша Вiталiя Миколайовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Барабаш Вiталiй Миколайович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0000032%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Локошко Iнни Анатолiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Локошко Iнна Анатолiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариство Мороз Iрини Петрiвни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку iз наближенням закiнчення строку дiї повноважень. Мороз Iрина Петрiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 08.04.2014 року.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Лесь Василя Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Лесь Василь Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер СП ТОВ «Нива Переяславщини». Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 5 вiд 07 квiтня 2017 року) Лесь Василя Михайловича обрано Головою Наглядової ради Товариства.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Довгу Ларису Вiталiївну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Довга Лариса Вiталiївна володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0001%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Завiдуюча лабораторiєю ПАТ «Переяславський ЕКХП».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Павлюка Олександра Михайловича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Павлюк Олександр Михайлович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник юридичного вiддiлу СП ТОВ «Нива Переяславщини».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Лiпухiна Антона Вiкторовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Лiпухiн Антон Вiкторович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник начальника юридичного управлiння ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (02.08.2012р.-04.09.2013р.); Начальник вiддiлу нормативно-правової роботи Департаменту правового та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення (04.09.2013р.-24.03.2014р.); Начальник управлiння правового та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення ДП Державний експертний центр МОЗ України (24.03.2014р.- 05.11.2014р.); Юрисконсульт СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 30.03.2015р. i по теперiшнiй час).

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Шакель Вiталiя (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), як представника акцiонера СП ТОВ «Нива Переяславщини», строком на три роки. Шакель Вiталiй володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор виконавчий з тваринництва СП ТОВ «Нива Переяславщини» (16.06.2011р.-06.11.2016р.); Директор СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 07.11.2016 року i по теперiшнiй час).

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Барабаш Вiталiя Миколайовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Барабаш Вiталiй Миколайович володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0000032%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний механiк ПАТ «Переяславський ЕКХП». Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол № 1 вiд 07 квiтня 2017 року) Барабаш Вiталiя Миколайовича обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Довголап Любов Михайлiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Довголап Любов Михайлiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Бухгалтер ПАТ «Переяславський ЕКХП».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 07.04.2017р. (Протокол № 8 вiд 07.04.2017р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Остапенко Олександра Петровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), строком на три роки. Остапенко Олександр Петрович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Економiст Переяслав-Хмельницьке РЦЗ (31.03.2009р.-25.03.2010р.); Економiст СП ТОВ «Нива Переяславщини» (з 16.07.2013 року i по теперiшнiй час).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2017

(дата)

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 141 | Завантажень: 0

uCoz