MENU
Головна » Файли » Мої файли

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
[ Викачати з сервера (88.7 Kb) ] 17.07.2020, 13:42

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

17.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17/07/20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Ярощук Олександр Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            08420, Київська обл., с. Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            00951787

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0503517299, -

6. Адреса електронної пошти:

            vatpekx@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.pekhp.com.ua/

17.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

16.07.2020

900 000

91 544

983,13

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 16.07.2020 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Переяславський ЕКХП" (Протокол №16/07/20  вiд 16.07.2020 р.). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочин на iпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштiв та реалiзацiї планiв для здiйснення господарської дiяльностi Товариства; укладення договорiв купiвлi-продажу основних засобiв (обладнання) пов`язаних з реалiзацiєю перспективних планiв Товариства; укладення договорiв поруки та ін. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 900 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 91 544 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 983,13 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 90652786 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 89287753 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 89287753 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.

 

Категорія: Мої файли | Додав: izarnitsyn
Переглядів: 20 | Завантажень: 0

uCoz